hrv
eng
ger
ita
hotel tamaris tucepi, hrvatska hotel tamaris tucepi, hrvatska hotel tamaris tucepi, hrvatska hotel tamaris tucepi, hrvatska hotel tamaris tucepi, hrvatska hotel tamaris tucepi, hrvatska hotel tamaris tucepi, hrvatska hotel tamaris tucepi, hrvatska

  Početna  O nama  Opći uvjeti poslovanja  Kontakt  Sport  Apartmani  Soba  Foto galerija  EU projekti  Knjiga gostiju  

Aura Beauty & Spa Center


Aura - beauty & spa

Obavijest o nabavi

 

NAZIV NABAVE:Izvođenje građevinskih radova i opremanje Aparthotela Tamaris

 

Evidencijski broj nabave: 2/2016

 

PODACI O NARUČITELJU:

Petnjik d.o.o.

Slatina 2, 21325 Tučepi

OIB: 38492725120

 

KONTAKT PODACI:

 

Ivan Tomas

 

Kontakt telefon: +385 21 678 222

 

Adresa elektroničke pošte: ivan@hotel-tamaris.hr

 

 

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:

Predmet nabave jest izvođenje građevinskih radova za izgradnju novog kata i krila Aparthotela Tamaris te nabava i ugradnja pripadajuće opreme.

Ponuditelj je obvezan dostaviti jednu ponudu sukladno uputama iz Dokumentacije za nadmetanje.

 

 

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:

Radovi (Javno nadmetanje u jednoj fazi)

 

DATUM OBJAVE:  16. rujna 2016.g.

 

ROK ZA DOSTAVU PONUDA:  06. listopada u 16:00 sati (20 kalendarskih dana od dana objave)

 

 

JEZIK: Ponuda se, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, izrađuje i dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuditelji iz inozemstva ponudu, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, mogu dostaviti na stranom jeziku te su dužni dostaviti i prijevod dokumenata/dokaza na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.

 

 

NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom preporučeno s dostavnicom na adresu: Petnjik d.o.o., Slatina 2, 21325 Tučepi, Hrvatska s naznakom ?NE OTVARAJ?. Pravovaljano dostavljena ponuda je ona ponuda koja je zaprimljena od strane Naručitelja do roka za dostavu ponude (dana 6. listopada 2016. do 16:00 sati). 

 

 

DODATNE INFORMACIJE: Ponuditelji mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: ivan@hotel-tamaris.hr. Svi ponuditelji mogu izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju i pregledati predmet izgradnje uz prethodnu najavu i dogovor sa investitorom o datumu uvida putem e-maila: ivan@hotel-tamaris.hr .

 

Dokumentaciju za javnu nabavu možete preuzeti ovdje.

 

Petnjik d.o.o.

Ivan Tomas

Direktor

 Slikovni rezultat za javna nabava strukturni fondovi


Petnjik d.o.o. © 2010 Sva prava pridržana        Design & development by studio quadart

web design studio quadart